Traducción ó frisón

Ik woe - en ik wol noch hieltiid - dat de Galisyske taal bestean bleaun, mei't it fuortbestean fan ús taal ús iennichste mooglikheid is om as folk fuort te bestean. Ik woe dat Galisië bestean bleaun, net allinnich ús gers-en-graniten Galisië - lân fan ús en fan ús sibben -, mar ek it Galisië dat ús taal is. Ik hoopje dat wannear't ik dea bin, wannear't ik gers oan ús ierde jou, dat der op myn stien stean sil: "hjir leit in minske troch wa't Galisië tûzen kear mear in maaitiid belibbe hat".

Henk WolfVolver a Mil Primaveras