G97 Axenda
 


- Composición do parlamento recén disolto

- Decreto de convocatoria das eleccións do 19-06

- Censo e número deputados por circunscrición

- Partidos políticos que se presentan as eleccións do 19-O

- Calendario electoral
Resultados das últimas eleccións autonómicas

  1993 1989 1985

Censo 2.295.538 2.236.328 2.168.144
Votantes 1.472.019 1.331.194 1.270.482
Votos Nulos 7.107 10.599 14.711
Votos Válidos 1.464.912 1.320.595 1.255.771
Votos en Branco 13.356 5.316 8.279
Votos a Candidaturas 1.451.556 1.315.279 1.247.492
Participación 64,13% 59,53% 58,60%
Abstención 35,87% 40,47% 41,40%


  1993 1989 1985

Candidaturas Votos % Votos % Votos %

PP 763.839  52,1  582.157  44,1  515.177  41,0 
PSdeG-PSOE 346.831  23,7  429.571  32,5  359.245  28,6 
BNG 269.233  18,4  105.698  8,0  52.337  4,2 


Escanos
  1993 1989 1985

Candidaturas  %Votos  Escanos  %Votos  Escanos  %Votos  Escanos 

PP  52,1  43 44,1  38 41,0  34
PSdeG-PSOE  23,7  19 32,5  28 28,6  22
BNG  18,4  13 8,0  5 4,2  1
Outros partidos  - 7,5  4 18,7  14
Composición do parlamento recén disolto

 

A Coruña

Lugo


%

 Escanos 

%

 Escanos 


PP 

49%

13

56,5%

9

PSdeG-PSOE 

24,6%

6

23,1%

4

BNG 

19,6%

5

16,5%

2

 

Ourense

Pontevedra


%

 Escanos 

%

 Escanos 


PP 

54,5%

9

53%

12

PSdeG-PSOE 

25,4%

4

22,1%

5

BNG 

17%

2

18,4%

4Decreto 225/1997, do 25 de agosto, de disolución do Parlamento de Galicia.

PRESIDENCIA
De acordo co previsto na Lei orgánica 1/1981, do 6 de abril, do Estatuto de autonomía de Galicia; Lei 1/983, do 22 de febreiro, reformada pola Lei 11/1988, do 20 de outubro, e pola Lei 12/1989, do 4 de outubro, reguladora da Xunta e do seu presidente; e pola Lei 8/1985, do 13 de agosto, de eleccións ó Parlamento de Galicia, modificada pola Lei 15/1992, do 30 de decembro, no seu artigo 12, e logo da deliberación do Consello da Xunta de Galicia na súa reunión do día vintecinco de agosto de mil novecentos noventa e sete,

DISPOÑO:

Artigo 1º.
Queda disolto o Parlamento de Galicia elixido o día dezasete de outubro de mil novecentos noventa e tres.

Artigo 2º.
Convócanse eleccións ó Parlamento de Galicia, que se celebrarán o día dezanove de outubro de mil novecentos noventa e sete.

Artigo 3º
En aplicación do artigo 9 da Lei 8/1985, do 13 de agosto, modificada pola Lei 15/1992, do 30 de decembro, de eleccións ó Parlamento de Galicia, os setenta e cinco deputados repartiranse como segue:
A Coruña: vintecatro.
Pontevedra: vintedous.
Lugo: quince.
Ourense: catorce.

Artigo 4º
A campaña electoral durará quince días, empezará ás cero horas do día 3 de outubro de mil novecentos noventa e sete e finalizará ás vintecatro horas do día dezasete de outubro de mil novecentos noventa e sete.

Artigo 5º
Celebradas as eleccións convocadas por este decreto, a Cámara resultante reunirase para a súa sesión constitutiva o día dezaoito de novembro de mil novecentos noventa e sete ás once horas.

Artigo 6º
As eleccións convocadas por este decreto rexeranse pola Lei orgánica 5/1985, do 19 de xuño, de réxime electoral xeral, modificada pola Lei orgánica 1/1987, do 2 de abril, Lei orgánica 6/1992 do 2 de novembro, Lei orgánica 13/1994, do 30 de marzo, Lei orgánica 3/1995, do 23 de marzo, Lei orgánica 10/1995, do 23 de novembro e pola Lei orgánica 1/1997, do 30 de maio, así como pola Lei 8/1985, do 13 de agosto de Eleccións ó Parlamento de Galicia, modificada pola Lei 5/1992, do 30 de decembro, e tendo en conta tamén, o Real decreto 421/1991, do 5 de abril, modificado polo Real decreto 563/1993, do 16 de abril, polo que se dictan as normas reguladoras dos procesos electorais e normativa de desenvolvemento.

Disposición derradeira
Este decreto entrará en vigor o mesmo día da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela a, vintecinco de agosto de mil novecentos noventa e sete.

Manuel Fraga Iribarne
Presidente

(Publicado no DOG núm. 163, do martes 26 de agosto de 1997.)

Censo e número de diputados por circunscrición

A Coruña. 952.158 electores e vintecatro deputados.
Pontevedra. 756.606 electores e vintedous deputados.
Lugo. 323.365 electores e quince deputados.
Ourense. 300.091 electores e catorce deputados

Total. 2.332.220 residentes no Estado e 232.082 no estranxeiro

Partidos políticos que se presentan as eleccións do 19-O

Provincia de A Coruña. Partido Popular, coalición PSdeG-PSOE/EU-EG/Os Verdes, Bloque Nacionalista Galego, Democracia Galega, Frente Popular Galega, Izquierda Unida, Partido Humanista, Partido de los Autónomos y Profesionales, A Movida.

Provincia de Lugo. Partido Popular, coalición PSdeG-PSOE/EU-EG/Os Verdes, Bloque Nacionalista Galego, Democracia Galega, Frente Popular Galega, Izquierda Unida, Partido Humanista.

Provincia de Ourense. Partido Popular, coalición PSdeG-PSOE/EU-EG/Os Verdes, Bloque Nacionalista Galego, Democracia Galega, Frente Popular Galega, Izquierda Unida, Partido Humanista.

Provincia de Pontevedra. Partido Popular, coalición PSdeG-PSOE/EU-EG/Os Verdes, Bloque Nacionalista Galego, Democracia Galega, Frente Popular Galega, Izquierda Unida, Partido Humanista, Partido Social y Democrático de Derecho, Falange Gallega de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista.


Calendario electoral


Volver á portada | Galicia e o seu parlamento | Partidos,líderes e programas | Revista de prensa | Vieiros