APROXIMACIÓN AO GALEGO EXTERIOR

Xavier Frías Conde
6. APÉNDICE

TRATAMENTO DE DITONGOS

/ew/ /ow/ /oy/ /ay/~/ey/ /uy(t)/
Eo eu, meu, comeu cousa, pouco, falou despois, noite bailar, raíz, cairo muito, escuita, luita
Eonaviego èu, mèu, comèu cousa, pouco, falou despois, noite beilar, reiz, queiro muito, escuita, luita
Ancarés èu, mèu, comiu cousa, pouco, falou despois, noite beilar, raíz, aira mutio, escutia, lutio
Bierzano n. eu, meu, comeu cousa/coisa; pouco/poico; falou despois, noite bailar, raíz, aira muto, escuta, luto
Bierzano s. eu, meu, comeu cousa, pouco, falou despois, noite bailar, raíz, aira muto, escuta, luto
Porteño oc. eu, meu, comeu cousa, pouco, falou despois, noite bailar, raíz, eira muto, escuta, luto
Porteño c.-or. eu, meu, comeu cousa, pouco, falou despous, noute bailar, raíz, eira muto, escuta, luto
Xalmego ei, mei, comei/comeu  coisa, poico, falou despois, noite beilar, reiz, eira muto, escuta, lutoTRATAMENTO DE /d/

Galego común Asturias Bierzo Ancares Lubián-Hermisende Porto-Calabor Valverde S. Martín-Ellas
falades

bebedes

partides

bondade

falado

falada

acedo

aceda

comido

comida

podón

todo

axudar

médico

diñeiro

falades

bebedes

partides

bondade

fala(d)o

falada

acedo

aceda

comido

comida

podón

todo

axudar

médico

diñeiro

falais

bebeis

partís

bondai

fala(d)o

falada

acedo

aceda

comido

comida

podón

todo

axudar

médico

diñeiro

falais

bebeis

partís

bondai

falao

falada

aceo

aceda

comío

comida

podón

todo

axudar

médico

diñeiro

falais/falandeis

bebeis/bebendes

partís/partindeis

bondai

falado

falada

acedo

aceda

comido

comida

podón

todo

axudar

médico

diñeiro

falais

bebeis

partís

bondai

falao

falada

aceo

aceda

comío

comida

podón

todo

axudar

médico

diñeiro

falais

bebeis

partís

bondai

falao

falaa

aceo

acea

comío

comía

podón

too

axudar

médico

iñeiro

falais

bebeis

partís

bondai

falao

falaa

aceo

acea

comío

comía

poón

too

axuar

méico

iñeiro
TERMINACIÓNS NASAIS

TERMINAC. EO NORTE EO SUR EONAVIEGO BIERC. NORTE BIERC. SUR ANCARÉS P. C.-OC. CALABORÉS XALMA
-ANU

-ANA

-ANES

-ENU

-ENA

-INU

-INA

-INOS

-ONES

-ao

-ais

-eo

-ea

-iño

-iña

-iños

-ois

-ao

-ais

-eo

-ea

-ín

-iña

-iños

-ois

-ao

-ais

-én

-ea/-ía

-ín

-ía

-íos

-ois

-ao

-ais

-eo

-ea

-ín

-iña

-iños

-ois

-ao

-ais

-eo

-ea

-iño

-iña

-iños

-ois

-âo

-âs

-én

-êa

-ín

-îa

-îos

-ôis

-ao

-ais

-eo

-ea

-iño

-iña

-iños

-ois

-ao

-ans

-eno

-ena

-iño

-iña

-iños

-óns

-án

-án

-á(n)s

-eo

-ea

-iño

-iña

-iños

-ó(n)s
APROXIMACIÓN AO GALEGO EXTERIOR: LIMIAR

1. ÁREAS XEOGRÁFICAS DO ESTUDIO

2. TRAZAS FONOLÓXICAS SENLLEIRAS DO GALEGO EXTERIOR

3. O SISTEMA CONSONÁNTICO

4. NOTAS DE MORFOLOXÍA

5. NOTAS DE SINTAXE

CONCLUSIÓNS


 

Vieiros | Letras 99: Pola lingua que nos une