A Nosa Terra


Ano V 1 de Agosto de 1921 Núm. 145O Día da Galiza


Tense celebrado xá o "Día de Galicia". Ainda non fai mais que dous anos que acordamos na Asambreia de Santiago, que se celebrara o 25 de Xullo e xa vense conmeorando en toda Galiza e América. O ano pasado, primeiro que se celebrou, foi conmemorado somentes n'algúns pobos. Este ano xa foi con mais solemnidade e en cuase todol-os pobos da Patria. Todal-as "Irmandás" teñen celebrado este ano o "Día de Galiza".

A de Ourense puxo por primeira vez a bandeira galega no seu local, celebrou unha festa íntima â que asistiron algúns elementos do coro "De Ruada" e n'algunhas sociedades foi posta a bandeira galega a petición da "Mocedade" d'aquel pobo. Ademais a banda municipal tocou no paseio un programa galego.

Na Cruña conqueríuse que por primeira vez fora posta a nosa bandeira a carón da hespañola no Concello municipal. Espallóuse pol-as ruas unha folla en galego cun saudo as nazonalidades da Iberia que como nós loitan pol-o mesmo ideal e â nosa irmá de raza Irlanda. A banda de Isabel la Católica executou un programa de música galega e na "Irmandade" celebrouse unha velada na que se léu a Saga de Cabanillas, "O Cabaleiro do Sant Grial" que pubricamos aparte, e rendimos un homenaxe a Rosalía Castro. Varios irmáns pronunciaron discursos facendo votos pol-o trunfo da Nosa Causa.

Entre as "Irmandades" e grupos nazonalistas da Patria e de fora d'ela foron cruzados moitos telegramas e tarxetas de saudo no patriótico día que se celebraba. Egualmente se fixo entre outros irmáns.

Este foi "O Día de Galiza" no que ano que estamos. Agora cumpre traballar pra que, en anos sucesivos e canto antes millor, sexa celebrado coa solemnidade que debe celebrarse un día tan galego e tan patriótico como a data do 25 de Xulio.
¡Saude e Terra!


Volver